Bosnian (BA)
Prof dr. sci Reuf Karabeg - Biografija

BIOGRAFIJAProf dr sci Reuf Karabeg

 

 • Reuf Karabeg je rođen u Bugojnu.
 • Medicinski fakultet u Tuzli završava u roku u februaru 1984. i zapošljava se u Medicinskom centru Jajce.
 • U aprilu 1989. dobija specijalizaciju iz opšte hirurgije, nakon specijalizantskog staža provedenog u Banja Luci, Zagrebu i Sarajevu, završava specijalizaciju prije roka u februaru 1993. u Sarajevu.
 • 1990. godine upisuje postdiplomski studij iz rekonstruktivne Hirurgije na Medicinskom fakultetu u Sarajevu i isti završava 1993.godine sa prosjekom ocjena 9,9.
 • U novembru 1993. zapošljava se se na Klinici za plastično- rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.
 • 1995. je izabran za asistenta na predmetu hirurgija na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu te Višoj medicinskoj školi u Sarajevu.
 • U decembru 1996.g. završava specijalizaciju iz plastično- rekonstruktivne hirurgije u Sarajevu (6 mjeseci  specijalizacije obavio u Holandiji) i postaje prvi specijalista  'nove generacije' iz plastično-rekonstruktivne hirurgije u BiH.
 • Zbog izuzetnih rezultata u struci, osobito naNajsofisticiranijem polju mikrohirurgije i replantaciji (šivanju  amputiranih dijelova tijela), 1996.godine od Ministarstva  zdravlja Federacije BiH dobija titulu primarijus, čime postaje najmlađi primarijus u BiH, u 37.godini života.
 • Godine 2000. imenovan je za šefa odjela za hirurgiju šake na  Klinici za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra u Sarajevu.
 • Godine 2000. izabran je za predsjednika Udruženja plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u BiH.  Predsjednik Kongresa i kongresnog odbora Prvog kongresa  plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga BiH sa međunarodnim sudjelovanjem. Dužnost predsjednika je  obavljao do 2006.g.
 • U septembru 2001. dr Reuf Karabeg je magistrirao na  Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Tema: PROCJENA  REZULTATA TETIVNIH TRANSFERA PODLAKTICE  KOD IREPARABILNIH OŠTEĆENJA RADIJALNOG  NERVA UZROKOVANIH PROJEKTILIMA U RATU
 • U oktobru 2002. biran je za višeg asistenta na predmetu Hirurgija na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu kao i  Višoj medicinskoj školi u Sarajevu.
 • Daje aktivan doprinos kao koautor (poglavlje  :"Replantacije"), u udžbeniku HIRURGIJA, za studente  Medicinskog i Stomatološkog fakulteta, objavljenog 2001.g.u  Sarajevu.
 • 2004. je dobio certifikat ARTHRO AG, za rad na  transplantaciji IV generacije kultivirane hrskavice, nakon  edukacije obavljene u više navrata u Njemačkoj i Austriji;  BiH je postala 6.država u svijetu i prva van Europske unije,  na istom projektu, u kojoj je urađena 2005. g. transplantacija  IV generacije uzgojene hrskavice u Sarajevu (aktivni član  operativnog tima).
 • 2005.g postaje član ISAPS-a (Internacionalnog Udruženja  plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga).
 • Septembar 2008.-odbranio doktorsku disertaciju na  Medicinskom fakultetu Univerziteta u  Sarajevu. Tema: ZNAČAJ FUNKCIONALNE  EVALUACIJSKE SHEME U OCJENI REZULTATA  TETIVNIH TRANSFERA PODLAKTICE KOD  IREPARABILNIH OŠTEĆENJA RADIJALNOG NERVA
 • Januar 2009. - imenovan za šefa Klinike za plastičnu i  rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u  Sarajevu.
 • Juni 2009 - Izabran za predsjednika Balkanskog udruženja  plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga za period  2009 - 2011.
 • Juni 2009 - Izabran za predsjednika Organizacionog  odbora 7.Balkanskog kongresa Udruženja plastičnih,  rekonstruktivnih i estetskih hirurga koji će se održati u  septembru 2011. u Sarajevu.
 • Decembar 2009 - Prim dr sci Reuf Karabeg je promoviran  dana 5.12.2009. u akademsko zvanje docent na Medicinskom  fakultetu u Sarajevu, nastavni predmet HIRURGIJA, oblast  PLASTIČNA i REKONSTRUKTIVNA hirugija. I dalje  ODGOVORNI NASTAVNIK oblasti plastična i  rekonstruktivna hirurgija na predmetu HIRURGIJA na  Medicinskom i Stomatološkom fakultetu Kliničkog centra  Univerziteta u Sarajevu.
 • Septembar 2011. Predsjednik Kongresa i Organizacionog odbora VII balkanskog kongresa plastično-rekokonstruktivnih i estetskih hirurga koji se održao u Sarajevu. Prisutni 220 plastično-rekonstruktivnih hirurga sa šest kontinenata.
 • Maj 2013. Izabran za prvog predsjednika Udruženja/Udruge plastičnih,rekonstruktivnih i estetskih hirurga/kirurga u BiH, koju dužnost obavlja i danas. (Biografija ažurirana u julu  2015.g.).
 • Septembar 2013. Udruženje plastičnih,rekonstruktivnih i estetskih hirurga BiH, čiji je predsjednik, suorganizator je 1. Kongresa Fellows of science, koji je održan u Ljubljani a docent dr Karabeg daje aktivan doprinos kroz organizaciju ali i predavanja koja je održao.
 • Septembar 2014. Supredsjednik Prvog euroazijskog kongresa i supredsjednik Organizacionog odbora kongresa Melanoma i kožni kanceri koji se održao u Sarajevu. Uz održana predavanja, organizaciju kongresa i dovođenje svjetskih autoriteta u BiH, daje  značajan doprinos bosanskohercegovačkoj medicine uopšte ali i  Sarajevu i BiH, u kojoj se držao ovakav eminentni skup.
 • Decembrar 2014.- Docent dr sci Reuf Karabeg je promoviran  u akademsko zvanje vanredni profesor na Medicinskom  fakultetu u Sarajevu, nastavni predmet HIRURGIJA, oblast  PLASTIČNA i REKONSTRUKTIVNA hirugija .
 • Decembar 2014. Promovirana knjiga Osnovi plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, u izdanju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Knjigu su napisali,  uz profesora Reufa Karabega, kao autora i urednika, još 22  najprominentnija stručnjaka iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, BiH i SAD. Ista predstavlja prvi udžbenik za studente medicine i stomatologije ali i priručnik za specijalizante srodnih specijalnosti.
 • 2011.-2015. učestvuje kao dio tima i šef Klinike za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju Univerzitetskog Kliničkog Centra Sarajevo, pet  godina u humanitarnoj kampanji Euromelanoma BiH, akciji besplatnih  pregleda i operativnih zahvata, koji se održavaju u BiH i 30 država Europe.
 • Septembar 2015. Dubrovnik-Hrvatska. Kao podpredsjednik Kongresa i član Organizacionog odbora 2.kongresa Fellows of science i X jubilarnog hrvatskog kongresa plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih kiruga, biti će nazočan i prezentirati će 2 rada (jedan iz estetske hirurgije i jedan iz hirurgije tumora-melanoma) kao pozvani predavač .
 • Profesor Reuf Karabeg je objavio u referentnim časopisima i/ili prezentirao na kongresima u cijelom svijetu preko 63 rada.

OBJAVLJENI RADOVI PROF.DR. REUF KARABEG

 1. R.Karabeg i saradnici, Fakultetski udžbenik: Osnovi plastične, rekonstruktivne I estetske hirurgije, Medicinski fakultet, 2014.
 2. R.Karabeg, SLNB: Dilemmas and suggestions, 1 st Euro-Asian Melanoma Congres in Bosnia and Hercegovina, Sarajevo 18-21 Septembar 2014.
 3. M.Jakirlić, V.Dujso, R.Karabeg, Prognostic significiance of lymph node status and Clark level in cutaneus melanoma, 1 st Euro-Asian Melanoma Congres in Bosnia and Hercegovina, Sarajevo 18-21 Septembar 2014.
 4. M.Jakirlić, V.Dujso, R.Karabeg, Sentinel lymph node biopsy technique in melanoma patiens, 1 st Euro-Asian Melanoma Congres in Bosnia and Hercegovina, Sarajevo 18-21 Septembar 2014.
 5. R.Karabeg, S.Arslanagić, M.Jakirlić, V.Dujso, G.Obradović , Results of Primary Reparing of Hand Extensor Tendons Injuries Using Surgical Treatment, , Medicinski arhiv, Avicena Sarajevo, 2013. Medicinski arhiv 2013; 67(3): 153-224,( naučni rad)
 6. R.Karabeg, M.Jakirlić, V.Dujso, G.Obradović, S.Arslanagić, Outcomes of Ulnar Nerve Grafting;, Medicinski arhiv, Avicena Sarajevo, 2013., Medicinski arhiv 2013; 67(1): 1-80, (naučni rad)
 7. Karabeg R., Karabeg A., Crnogorac D., Dusjo V., Jakirlić M.,Tendon transfers after radial nerve palsy: wich one is the best? Presentation of new functoional evaluation scheme, Kongres Fellows of science, Ljubljana, Knjiga sažetaka,, 2013, (stručni rad)
 8. Karabeg R, Jakirlić M, Arslanagić S, Dujso V, Obradović G and Zećo A. Results of Surgery Treatment of Dupuytrens Contracture in 115 Patients. MED ARH. 2012; 66(5):329-331. (naučni rad).
 9. Lukić D, Bandić J, Karabeg R, Babić N, Sibinčić S, Lazić P, Vasić D, Gušić D and Gužvić V. Učestalost nemalocitnih malignih tumora kože kod gradske i seoske populacije u Bosni i Hercegovini. MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA. 2012; 46(2):5-9 (naučni rad).
 10. Karabeg R, Lukić D, Janjić Z, Jakirlić M, Dujso V, Bandić J, Babić N and Karabeg A. The Analysis of Reasons for Malignant Skin Tumors Late Diagnosis. MATERIA SOCIO MEDICA. 2012; 24(2):73-75.(naučni rad)
 11. Lukić D, Karabeg R, Jeremić P, Bandić J, Jakirlić M, Babić N, Karabeg A, Sibinčić S and Lazić P. The Results of Treatment of Basocellular Carcinomas of the Head Skin.  MED ARH. 2012; 66(3):169-172. (naučni rad).
 12. HadžimehmedagićA,Gavrankapetanović I, Gavrankapetanović F, Kacila M, Karabeg R,Hadžismajlović A,  Hirurški praktikum: Postoperativni monitoring i tečaj; 2012.; Institut za NIR KCU Sarajevo
 13. HadžimehmedagićA,Gavrankapetanović I, Gavrankapetanović F, Kacila M, Karabeg R,Hadžismajlović A, Hirurški praktikum: Osnovni elementi hirurške tehnike; 2012., Institut za NIR KCU Sarajevo
 14. Karabeg R. Transfer tetiva nakon ozljede živca = Tendon transfer after nerve injuries . TEČAJ KIRURGIJA ŠAKE: HAND SURGERY COURSE; Dubrovnik. Dubrovnik: Croatian Medical Association: Croatian Society for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery; 2011: (invited speakers and presenters).
  Notes: http://hdprek.hlz.hr
 15. Lukić D, Bandić J, Babić N, Sibinčić S, Jović D, Karabeg R and Lazić P. Liječenje ženske alopecije. MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA. 2011; 45(4):38-46. (naučni rad).
 16. Bandić J, Lukić D, Karabeg R, Jović D, Babić N, Sibinčić S and Lazić P. Liječenje Dupytren-ove kontrakture. MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA. 2011; 45(4):30-38. (naučni rad).
 17. Arslanagić S, Žutić H, Mulabegović N, Arslanagić R, Karabeg R and Arslanagić N. Diagnostic Significance of Platelet Count in Patient with Lung Cancer. FOLIA MEDICA . 2011; 46(1):28-34.(naučni rad)
 18. Arslanagić S, Arslanagić R, Karabeg R and Arslanagić N. Possible Paraneoplastic Blood Analysis and Lung   Cancer. MED  ŽURNAL. 2011; 17(3):210-214. (naučni rad).
 19. Arslanagić S, Karabeg R, Čvorak A, Aginčić A and Arslanagić R. Epidermolysis Bullosa Dystrophica - Surgical pronlem. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION OF PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY  (BAPRAS), 7th.& ISAPS SYMPOSIUM: Abstract Book; Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Sarajevo: Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery; 2011: 212 (14.) (abstract).
 20. Bandić M, Karabeg R and Karabeg A. Mini Facelift Plus /Jadran Bandic. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION OF PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY  (BAPRAS), 7th.& ISAPS SYMPOSIUM: Abstract Book; Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Sarajevo: Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery; 2011: 143 (5.) (abstract).
 21. Dujso V, Jakirlić M, Karabeg R, Aginčić A, Obradović G and Zećo Adnan. Earlobe Hemangioma. Surgical treatmenr - Case. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION OF PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY  (BAPRAS), 7th.& ISAPS SYMPOSIUM: Abstract Book; Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Sarajevo: Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery; 2011: 209(11.) (abstract).
 22. Dujso V, Karabeg R, Jakirlić M and Obradović G. Flexor Tendon Reconstruction in Two Stages. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION OF PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY  (BAPRAS), 7th.& ISAPS SYMPOSIUM: Abstract Book; Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Sarajevo: Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery; 2011: 177(3.) (abstract).
 23. Jakirlić M. Dujso V, Karabeg R, Aginčić A, Obradović G and Zećo Adnan. Median and Ulnar Nerve Grafting - Sensory Recovery. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION OF PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY  (BAPRAS), 7th.& ISAPS SYMPOSIUM: Abstract Book; Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Sarajevo: Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery;  2011: 210-11 (12.) (abstract).
 24. Jakirlić M, Dujso V, Karabeg R, Jakirlić N and Obradović G. Clinicopathologica Correlation with Radiographics and CT Scan Imaging in Enchondroma of the Middle Phalanx - Case Report. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION OF PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY  (BAPRAS), 7th.& ISAPS SYMPOSIUM: Abstract Book; Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Sarajevo: Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery; 2011: 211-12 (13.) (abstract).
 25. Jakirlić M, Dujso V, Karabeg R, Obradović G and Zećo Adnan. Influencing Factors on Final Results of  Ulnar Nerve Grafting. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION OF PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY  (BAPRAS), 7th.& ISAPS SYMPOSIUM: Abstract Book; Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Sarajevo: Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery; 2011: 176 (2.) (abstract).
 26. Karabeg A, Karabeg R, Crnogorac D, Jakirlić M, Dujso V and Obradović G. Long Term Results After Otoplasty for Prominent Ear. Convers-Wood-Smith Operation Procedure in Children. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION OF PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY  (BAPRAS), 7th.& ISAPS SYMPOSIUM: Abstract Book; Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Sarajevo: Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery; 2011: 188(5.) (abstract).
 27. Aginčić A,Čvorak A, Dujso V, Jakirlić M, Crnogorac D, Obradović G,Arslanagić S, Zećo A, Beslić S.Karabeg R,;Breast reconstructions in Sarajevo in period 1996 to 2011. Clinic of Plastic and Reconstructive Surgery1, Clinical Center University of Sarajevo, Karabeg  Medical Group2,Clinical of Surgical Oncology3,Clinical Center University of  Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; 2011. (7) (abstract).
 28. Karabeg R. Subfacial  Breast Augmentation: Five Years Experience. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION OF PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY  (BAPRAS), 7th.& ISAPS SYMPOSIUM: Abstract Book; Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Sarajevo: Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery; 2011: (preliminary lecture).
 29. Karabeg R, Jakirlić M, Dujso V, Alić E and Obradović G. Importance of Early Diagnosis of Carpal Tunnel Syndrome  Computer Hand. ACTA INFORM MED. 2010; 18(4):222-225.(stručni rad)
 30. Arslanagić S, Arslanagić R, Arslanagić N, Žutić H and Karabeg R . Trombociti i uloga trombocita u malignom procesu. MED ŽURNAL. 2010;  16(3):139-144.(Pregledni rad)
 31. Jakirlić M, Dujso V, Karabeg R and Omerhodžić I. Donošenja odluka u dijagnostici i terapiji malignog melanoma = Decision-making in the diagnosis and treatment of malignant melanoma. KONGRES HIRURGA/KIRURGA FEDERACIJE BOSNE  I HERCEGOVINE s međunarodnim učešćem, 2. Knjiga sažetaka =  CONGRESS OF SURGERY OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA with International Participation, 2. Book of Abstracts; Tuzla. Tuzla: Udruga/Udruženje hirurga Federacije Bosne i Hercegovine = Association of Surgeons of the Federation of Bosnia and Herzegovina  ; 2010: 196, 197-199 (engl.) (apstrakt).
  Notes: The best paper of rhe Congress "Prof.dr.Dešo Mešić" Award
 32. Karabeg R, Jakirlić M, Dujso V, Karabeg A and Omerhodžić I.  Functional and aesthetic results after free microvascular tissue transfer. KONGRES HIRURGA/KIRURGA FEDERACIJE BOSNE  I HERCEGOVINE  s međunarodnim učešćem, 2. Knjiga sažetaka =  CONGRESS OF SURGERY OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA with International Participation, 2. Book of Abstracts; Tuzla. Tuzla: Udruga/Udruženje hirurga Federacije Bosne i Hercegovine = Association of Surgeons of the Federation of Bosnia and Herzegovina  ; 2010: 215 (apstrakt).
 33. Omerhodžić I, Al-Qoud Hassan, Jakirlić M, Dujso V, Karabeg R and Babić A. Primarni timski pristup u tretmanu velikih mielomeningocela = Primary team approach for large myelomeningocele repair . KONGRES HIRURGA/KIRURGA FEDERACIJE BOSNE  I HERCEGOVINE  s međunarodnim učešćem, 2. Knjiga sažetaka =  CONGRESS OF SURGERY OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA with International Participation, 2. Book of Abstracts; Tuzla. Tuzla: Udruga/Udruženje hirurga Federacije Bosne i Hercegovine = Association of Surgeons of the Federation of Bosnia and Herzegovina  ; 2010: 238, 239 (engl.) (apstrakt).
 34. Karabeg R, Dujso V, Jakirlić M and Hižar I. Social Rehabilitation of Patients Who Have Suffered Burns. MAT SOC MED. 2009; 21(2):82-84. (naučni rad)
 35. Pandža H, Mašić I, Karabeg R, Hajdarević B, Šabanović Z and Hadžiahmetović Z. The role of international classification  of diseases in assesment of patients with biliary tract disease. STUD HEALTH TECHNOL INFORM . 2009; 150:270-4.
 36. Karabeg R, Jakirlić M and Dujso V. Sensory Recovery After Forearm Median and Ulnar Nerve Grafting. MED ARH. 2009; 63(2):97-99.(naučni rad)
 37. Karabeg R, Jakirlić M and Dujso V. Decision Making After Nerve Injury of  Upper Extremities. ACTA INFORM MED. 2009; 17(2):100-102. (naučni rad)
 38. Jakirlić M, Karabeg R and Dujso V. Diagnostic and Therapeutic Algorithms in Malignant Melanoma. ACTA INFORM MED. 2009; 17(3):171.(apstrakt)
  Notes: Summaires of 22nd International Conference of Medical Informatics (MIE 2009, Sarajevo), Sarajevo,  August 30th-September 2nd, 2009. www.mie 2009.org (naučni rad)
 39. Arslanagić S, Karabeg R and Crnogorac D. Prevalence of Bacterial Infection in Burn Injuries. MAT SOC MED. 2009; 21(3):163-165. (naučni rad)
 40. Pandža H, Mašić I, Karabeg R, Hajdarević B, Šabanović Z and Hadžiahmetović Z. The Role of International Classification of Disease in Assessment of Patients with Biliary Tract Disease. In: Adlassnig K-P; Blobel B; Mantas J, and Mašić I, eds. MEDICAL INFORMATICS IN A UNITED AND HEALTHY EUROPE. Amsterdam; Berlin; Tokyo; Washington: IOS Press: European Federation for Medical Informatics; 2009; pp. 270-274.
  Notes: Proceedings of MIE 2009: The XXIInd International Congress of the European Federation for Medical Informatics
 41. Drljević I, Radović S, Selmanagić A, Mutevelić-Arslanagić N, Drljević K, Pašić N, Karabeg R and Arslanagić S. Pregnancy and Melanoma -  A Case Report. KONGRES GINEKOLOGA I PERINATOLOGA U BOSNI  I HERCEGOVINI, 2. Knjiga sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje ginekologa i perinatologa u BiH: Ginekološko akušerska  klinika - Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu...etc.; 2009: 69.
  Notes: www.kongresginekologa.ba
 42. Hadžić A, Dautović-Krkić Sajma, Karabeg R, Mostarac N, Ferhatović M and Karavelić A. Ehinokokoza  torakolumbalne regije - prikaz slučaja. SIMPOZIJ INFEKTOLOGA BiH s međunarodnim učešćem, 23. Knjiga sažetak; Bihać. Bihać: Asocijacija infektologa u Bosni i Hercegovini: Ministarstvo zdravstva USK; 2009: 33.
  Notes: Teme simpozijuma: Novosti u dijagnostici i terapiji infektivnih bolesti - bruceloza - emergentna zoonoza u BiH - slobodne teme
 43. Karabeg R, Dujso V and Jakirlić M. Upotreba tensor fascia lata pedikularnog režnja kod zatvaranja trohanternih dekubitalnih defekata. MED ARH. 2008; 62(5-6):300-302.(naučni rad)
 44. Karabeg  R , Dujso V and Jakirlić M. Limitations of Radiographics and CT Scan Techniques in Diagnosis of Osteoid-Osteoma. ACTA INFORM MED. 2008; 16(4):226-228.(prikaz slučaja)
 45. Jakirlić M, Karabeg R and Dujso V. Algorithms in the Diagnosis and Treatment of Malignant melanoma. ACTA INFORM MED. 2008; 16(4):188-190.(naučni rad)
 46. Karabeg R.. Značaj evaluacijske funkcionalne šeme u ocijeni rezultata tetivnih transfera podlaktice kod ireparabilnih oštećenja radijalnog nerva: doktorska disertacija. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet; 2007;141str.: ilustr.
 47. R.Karabeg, I.Gavrankapetanović,A.Karabeg ; FCR vs.FCU tendon transfers after radial nerve palsy; 10 th Congress Espras 2005, Vienna, Abstracts
 48. Gavrankapetanović I, Karabeg R, Gavrankapetanović F and Bećirbegović S. Heavy War Injury of Hand . NEUE METHODEN UND TECHNIKEN: Polytrauma, Neurotrauma, Gesichtsschädel - Trauma und  schwere Handverletzungen = New Methods and Technques: Polytrauma, Neurotrauma, Maxillo-Facial Trauma and Severe Hand-Trauma. Wiener Zukunftssymposium = Vienna Future Symposium. Abstractband; Wien, AKH Wien. Wien: Wienversität Klinik für Unfallchirurgie, Medizinische Universität Wien; 2005: 38 (56). Abstracts
 49. Karabeg R, Karabeg A and Lačević S. Surgical options vs. patient`s demands related to the shape and size of the breasts in augmentatation mammoplasty procedures. CROATIAN CONGRESS FOR PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY, 5th.  - E.S.P.R.A.S. APPOINTED CONGRESS FOR 2004. Abstract Book; Dubrivnik-Cavtat. Zagreb: Croatian Medical Association ,Croatian Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery; 2004: 47-8 (D14).
 50. Karabeg R, Karabeg A, Mujadžić M and Lačević S. Abdominoplastika modifikovanom regnault (Lasy W) tehnikom - vlastita iskustva. KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 1. Knjiga sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini; 2003: 254.
 51. Karabeg R, Lačević S and Aginčić A. Mikrohirurgija na Klinici za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju u Sarajevu (10-godišnje iskustvo: 1993-2003). KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 1. Knjiga sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini; 2003: 64.
 52. Karabeg R, Mujadžić M and Karabeg A. Oblik i veličina implantata kod augmentacijske mamoplastike - želje pacijenata i realne mogućnosti. KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 1. Knjiga sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini; 2003: 246-7.
 53. Aginčić A, Čvorak A, Lačević S and Karabeg R . Tretman elektrokucija izazvanih strujom visokog napona na Klinici za rekonstruktivnu i plastičnu hirurgiju u Sarajevu u periodu 1998-2003. godine. KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 1. Knjiga sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini; 2003: 272.
 54. Karabeg A, Karabeg R and Lačević S. Dugoročni rezultati nakon otoplastika odstojećih ušiju kod djece metodom connverse-tanzer. KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 1. Knjiga sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini; 2003: 226.
 55. Karabeg R. Procjena rezultata tetivnih transfera podlaktice kod ireparabilnih oštećenja  radijalnog nerva uzrokovanih projektilima u ratu: magistarski rad. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu, Medicinski fakultet; 2001;142 str.
 56. Karabeg R.. Replantacija. U. HIRURGIJA ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE. Sarajevo: Institut za naučno istraživački rad i razvoj KCUS; 2001; pp. 1081-85.
 57. Karabeg R, Fazlić A, Karabeg A and Đulić E. Pokrivanje mekotkivnih defekata ekstremiteta  različite etiologije (kod djece). KONGRES DJEČIJIH HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE  sa međunarodnim uč ešćem, 1. Knjiga apstrakata; Sarajevo. Sarajevo: s.n.; 2000: 46.
 58. Karabeg R, Bašić A and Fazlić A. Rekonstrukcija funkcije šake transpozicijom tetiva podlaktice kod paralize živca radijalisa. HRVATSKI KONGRES PLASTIČNE, REKONSTRUKCIJSKE I ESTETSKE KIRURGIJE, 1. Zbornik sažetaka; Dubrovnik. Dubrovnik: Hrvatsko društvo za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, Hrvatski liječnički zbor; 1998: 54-5.
 59. Bašić A and Karabeg R. Fasciotomija kod termičkih i električnih opekotina šake. SIMPOZIJ OPEKOTINSKE POVREDE. Sažetak radova; Sarajevo. Sarajevo: Klinički centar Univerziteta  Sarajevo ; 1998: 39.
 60. Bašić A and Karabeg R. Fasciotomija kod termičkih i električnih opekotina šake. SIMPOZIJ OPEKOTINSKE POVREDE. Sažetak radova; Sarajevo. Sarajevo: Klinički centar Univerziteta  Sarajevo ; 1998: 39.
 61. Bašić A, Karabeg R, Hujić H and Mujadžić M. Značaj adekvatnog ranog hirurškog tretmana i prevencija kontraktura kod opekotina šake. KONGRES HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, l. Zbornik saž etaka; Sarajevp. Sarajevo: Institut za naučno- istraživački rad i razvoj KCU Sarajevo; 1996: 162-3.
 62. Karabeg R and Bašić A. Naša iskustva sa ratnim povredama i rekonstrukcijom  nerava gornjih ekstremiteta. KONGRES HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, l. Zbornik sažetaka; Sarajevo . Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj KCU Sarajevo; 1996: 78.
 63. Karabeg R and Bašić A. Tetivni transfer podlaktice kod paralize radijalnog nerva. KONGRES HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM , l. Zbornik sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj KCU Sarajevo; 1996: 102.
e-max.it: your social media marketing partner
 

. . . . .

Karabeg Medical Group

Himze Polovine br. 39
71 000 Sarajevo;
Bosna i Hercegovina

tel: +387 33 556 556
fax: +387 33 556 555

 

 

 

 

© 2016 Karabeg Medical Group - All rights reserved | Site map

 

 

Pratite nas na Facebooku: