Bosnian (BA)
Prim dr Amela Karabeg - Biografija

BIOGRAFIJAPrim dr Amela Karabeg

 • Amela  Karabeg je rođena  1968. godine u Sarajevu
 • 1986.g.-  završava   Prvu  klasičnu gimnaziju u Sarajevu
 • 1986/87.g.- upisuje Medicinski fakultet  u Sarajevu koji  završava u martu  1993 g.u Sarajevu
 • 1993.,mart. - zapošljava se   se na Klinici za plastično-rekonstruktivnu hirurgiju    Univerzitetskog kliničkog centra  u Sarajevu.
 • 1994.,oktobar- dobija   specijalizaciju  iz plastične i rekonstruktivne  hirurgije.
 • 1996.,maj-novembar, šest mjeseci specijalizacije obavlja u Holandiji u Akademskoj bolnici Utrecht .
 • 1999.g.,maj.-završava  specijalizaciju iz plastično i rekonstruktivne hirurgije. Postaje prva žena specijalista  i  treći specijalista ''nove generacije '' iz plastično-rekonstruktivne hirurgije  u  BiH.
 • Postdiplomsku nastavu na Medicinskom fakultetu u Sarajevu – smjer Eksperimentalna medicina, pohađa od  2001.-2003.g. i završava, polažući sve ispite, s prosječnom ocjenom 10.
 • Član Organizacionog odbora Prvog kongresa plastičnih, rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga BiH sa međunarodnim sudjelovanjem koji se održao u Sarajevu u septembru 2003.g.
 • U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu radi do 2004.godine. Počinje raditi u privatnoj praksi kao plastično-rekonstruktivni hirurg.
 • Od januara 2006.g.  postaje osnivač i direktor PZU ''Hirurške poliklinike Karabeg'', sa glavnom djelatnošću rada iz estetske hirurgije.
 • 2005.g postaje član ISAPS-a (Internacionalnoga Udruženja plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih hirurga.
 • 2011.g. Primarijus. Zbog izuzetnih rezultata u struci, Ministarstvo zdravlja Federacije BiH  dodjeljuje dr Ameli Karabeg titulu primarijus.
 • 2011. septembar. Član Organizacionog odbora VII balkanskog kongresa plastično-rekokonstruktivnih i estetskih hirurga koji se održao u Sarajevu. Prisutni 220 plastično-rekonstruktivnih hirurga sa šest kontinenata.
 • 2014.septembar. Član Organizacionog odbora Prvog euroazijskog kongresa Melanoma i kožni kanceri koji se održao u Sarajevu.
 • 2014. decembar. Promovirana knjiga Osnovi plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, u izdanju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u kojoj je prim. dr Amela Karabeg autor 2 poglavlja.Knjigu su napisali, uz profesora Reufa Karabega, kao autora i urednika, još 22  najprominentnija stručnjaka iz Hrvatske, Srbije, Slovenije, BiH i SAD. Ista predstavlja prvi udžbenik za studente medicine i stomatologije ali i priručnik za specijalizante srodnih specijalnosti.
 • Stalna usavršavanja po kongresima i klinikama (npr. kod svjetski poznatog stručnjaka iz estetske hirurgije prof. Per Hedena u Švedskoj 2013.itd)
 • Objavila u referentnim časopisima  ili prezentirala na Kongresima preko 17 radova.

OBJAVLJENI RADOVI PRIMARIJUS DR AMELA KARABEG

 1. R.Karabeg i saradnici, Fakultetski udžbenik: Osnovi plastične, rekonstruktivne I estetske hirurgije, Medicinski fakultet, 2014.Koautor  Amela Karabeg -2 poglavlja:Liposukcija i odstojeće uši.
 2. Karabeg R, Lukić D, Janjić Z, Jakirlić M, Dujso V, Bandić J, Babić N and Karabeg A. The Analysis of Reasons for Malignant Skin Tumors Late Diagnosis. MATERIA SOCIO MEDICA. 2012; 24(2):73-75.(naučni rad)
 3. Lukić D, Karabeg R, Jeremić P, Bandić J, Jakirlić M, Babić N, Karabeg A, Sibinčić S and Lazić P. The Results of Treatment of Basocellular Carcinomas of the Head Skin.  MED ARH. 2012; 66(3):169-172. (naučni rad).
 4. Bandić M, Karabeg R and Karabeg A. Mini Facelift Plus /Jadran Bandic. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION OF PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY  (BAPRAS), 7th.& ISAPS SYMPOSIUM: Abstract Book; Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Sarajevo: Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery; 2011: 143 (5.) (abstract).
 5. Karabeg A, Karabeg R, Crnogorac D, Jakirlić M, Dujso V and Obradović G. Long Term Results After Otoplasty for Prominent Ear. Convers-Wood-Smith Operation Procedure in Children. CONGRESS OF THE BALKAN ASSOCIATION OF PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY  (BAPRAS), 7th.& ISAPS SYMPOSIUM: Abstract Book; Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Sarajevo: Balkan Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery; 2011: 188(5.) (abstract).
 6. Karabeg R, Jakirlić M, Dujso V, Karabeg A and Omerhodžić I.  Functional and aesthetic results after free microvascular tissue transfer. KONGRES HIRURGA/KIRURGA FEDERACIJE BOSNE  I HERCEGOVINE  s međunarodnim učešćem, 2. Knjiga sažetaka =  CONGRESS OF SURGERY OF FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA with International Participation, 2. Book of Abstracts; Tuzla. Tuzla: Udruga/Udruženje hirurga Federacije Bosne i Hercegovine = Association of Surgeons of the Federation of Bosnia and Herzegovina  ; 2010: 215 (apstrakt).
 7. R.Karabeg, I.Gavrankapetanović,A.Karabeg ; FCR vs.FCU tendon transfers after radial nerve palsy; 10 th Congress Espras 2005, Vienna, Abstracts
 8. Karabeg R, Karabeg A and Lačević S. Surgical options vs. patient`s demands related to the shape and size of the breasts in augmentatation mammoplasty procedures. CROATIAN CONGRESS FOR PLASTIC, RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY, 5th.  - E.S.P.R.A.S. APPOINTED CONGRESS FOR 2004. Abstract Book; Dubrivnik-Cavtat. Zagreb: Croatian Medical Association ,Croatian Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery; 2004: 47-8 (D14).
 9. Karabeg R, Karabeg A, Mujadžić M and Lačević S. Abdominoplastika modifikovanom regnault (Lasy W) tehnikom - vlastita iskustva. KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 1. Knjiga sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini; 2003: 254.
 10. Karabeg R, Mujadžić M and Karabeg A. Oblik i veličina implantata kod augmentacijske mamoplastike - želje pacijenata i realne mogućnosti. KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 1. Knjiga sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini; 2003: 246-7.
 11. Karabeg A, Karabeg R and Lačević S. Dugoročni rezultati nakon otoplastika odstojećih ušiju kod djece metodom connverse-tanzer. KONGRES s međunarodnim sudjelovanjem, 1. Knjiga sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Udruženje plastično-rekonstruktivnih i maksilofacijalnih hirurga u Bosni i Hercegovini; 2003: 226.
 12. Karabeg R, Fazlić A, Karabeg A and Đulić E. Pokrivanje mekotkivnih defekata ekstremiteta  različite etiologije (kod djece). KONGRES DJEČIJIH HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE  sa međunarodnim uč ešćem, 1. Knjiga apstrakata; Sarajevo. Sarajevo: s.n.; 2000: 46.
 13. Karabeg R, Bašić A and Fazlić A. Rekonstrukcija funkcije šake transpozicijom tetiva podlaktice kod paralize živca radijalisa. HRVATSKI KONGRES PLASTIČNE, REKONSTRUKCIJSKE I ESTETSKE KIRURGIJE, 1. Zbornik sažetaka; Dubrovnik. Dubrovnik: Hrvatsko društvo za plastičnu, rekonstrukcijsku i estetsku kirurgiju, Hrvatski liječnički zbor; 1998: 54-5.
 14. Bašić A and Karabeg R. Fasciotomija kod termičkih i električnih opekotina šake. SIMPOZIJ OPEKOTINSKE POVREDE. Sažetak radova; Sarajevo. Sarajevo: Klinički centar Univerziteta  Sarajevo ; 1998: 39.
 15. Bašić A and Karabeg R. Fasciotomija kod termičkih i električnih opekotina šake. SIMPOZIJ OPEKOTINSKE POVREDE. Sažetak radova; Sarajevo. Sarajevo: Klinički centar Univerziteta  Sarajevo ; 1998: 39.
 16. Bašić A, Karabeg R, Hujić H and Mujadžić M. Značaj adekvatnog ranog hirurškog tretmana i prevencija kontraktura kod opekotina šake. KONGRES HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, l. Zbornik saž etaka; Sarajevp. Sarajevo: Institut za naučno- istraživački rad i razvoj KCU Sarajevo; 1996: 162-3.
 17. Karabeg R and Bašić A. Naša iskustva sa ratnim povredama i rekonstrukcijom  nerava gornjih ekstremiteta. KONGRES HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, l. Zbornik sažetaka; Sarajevo . Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj KCU Sarajevo; 1996: 78.
 18. Karabeg R and Bašić A. Tetivni transfer podlaktice kod paralize radijalnog nerva. KONGRES HIRURGA BOSNE I HERCEGOVINE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM , l. Zbornik sažetaka; Sarajevo. Sarajevo: Institut za naučno-istraživački rad i razvoj KCU Sarajevo; 1996: 102.
e-max.it: your social media marketing partner
 

. . . . .

Karabeg Medical Group

Himze Polovine br. 39
71 000 Sarajevo;
Bosna i Hercegovina

tel: +387 33 556 556
fax: +387 33 556 555

 

 

 

 

© 2016 Karabeg Medical Group - All rights reserved | Site map

 

 

Pratite nas na Facebooku: