Liposukcija

Liposukcija (engl. liposuction) je jedna od najčešćih estetskih procedura kojom se odstranjuje potkožno masno tkivo iz lokaliziranih depozita s ciljem da dovede tijelo u sklad sa željom pacijenta na osnovu aktualne percepcije ljepote ali i realnih mogućnosti.

Prim. dr. Amela Karabeg, Dr. sc. Zoran Veir

Fokus procedure oblikovanja tijela liposukcijom je neravnomjerna distribucija masnih ćelija, uz naglašenost (akumulaciju ) na određenim regijama i nedostatak na nekim drugim dijelovima tijela.

Često se sa određenih regija masno tkivo odstranjuje liposukcijom, obično špricom (npr. prednji trbušni zid, slabine, bokovi) i transplantira na druge regije u cilju augmentacije (npr. stražnjica, grudi, lice). Kod ovakvih operativnih zahvata se ustvari radi o liposkulpturi.

HISTORIJA

Prvu liposukciju je uradio Illouz 1976. godine u Parizu. Uveo je tzv. vlažnu tehniku liposukcije. U SAD prvu liposukciju je uradio otorinolaringolog Martin 1982.godine.

PRIJEOPERATIVNO RAZMATRANJE

Ova metoda nije zamjena za reduciranje prekomjerne tjelesne težine, ali znatno pomaže i kod takvih pacijenata jer se ovom operativnom procedurom depoi masnih ćelija dijelom odstranjuju a preostale masne ćelije pokrenu na "propadanje” ukoliko se pacijent dodatno pridržava savjeta za ishranu.

Ako pacijent ima predominantnu laksativnost kože rade se lipektomije. Tada je liposukcija kontraindicirana jer bi još više naglasila de-formitet (višak kože bi bio jako uočljiv). Ako postoji laksativnost mišićnofascijalnog sistema prednjeg trbušnog zida, onda se rade

SLIKA l.Idealan kandidat za liposukciju

operativni zahvati tipa abdominoplastike. Liposukcija određenih regija i samog kožnog režnja je sastavni dio abdominoplastike.

Prijeoperativno se pacijentu izmjeri tjelesna težina i obimi regija koje će biti operativno tretirane.

Prijeoperativno se administrira antitrombotična profilaksa. Ordiniraju se niskomolekularni heparini (npr. Clexan u dozi 4000 anti-Xa tj. 40 mg enoksaparin - Na /0,4 ml ili Clivarin u dozi 1500 do 3000 i.j. sc. ili i.m., ovisno o prijeoperativnom kliničkom pregledu i rizicima te tjelesnoj težini pacijenta).

TIPOVI LIPOSUKCIJE

Postoji više tipova liposukcije.

INDIKACIJE ZA LIPOSUKCIJU

Metoda liposukcije se koristi kod žena (oko

60%) i muškaraca (oko 40%).

Indikacije za liposukciju su:

 • Primarno je indicirana za tretman ograničenih depozita masnih ćelija (najčešće na trbuhu, slabinama, bokovima, nadlaktici i koljenu);
 • (Pseudo) ginekomastija, sa predominantno masnim tkivom;
 • Dodatak abdominoplastici, redukcionoj mamoplastici i mastopeksiji;
 • Madelungova bolest (rijetka bolest, nepoznatog uzroka karakterizirana patološkim simetričnim rastom tumora masnog tkiva -lipoma - u području vrata, ramena, gornjeg trupa i nadlaktica);
 • Veliki lipomi;
 • Limfedem.

Idealan kandidat za liposukciju jeste osoba od

18 do 50 godina sa tjelesnom težinom koja ne

prelazi 20% od idealne, urednog općeg zdravlja sa dobrim tonusom kože (Slika 1.).

Liposukcija špricom

Liposukcija špricom se najčešće koristi za liposukciju manjih lokaliziranih depozita. Korištenje šprice sa kanilom smanjuje gubitke krvi, manja je trauma tkiva i samim tim brže cijeljenje. Mali negativni pritisak, u odnosu na druge metode liposukcije, manje oštećuje aspirirane lipocite i isti se najčešće koriste za lipoaugmentaciju (transplantaciju masti) područja zigoma, povećanje usana i sl.

SAL (engl. suction - assisted liposuction)

Negativnim pritiskom od, najčešće, 1 atmosfere, aspiriraju se masne ćelije kroz otvore na kanili. Koristi se vakuum pumpa za pravljenje negativnog pritiska (Slika 2.). Pumpa je značajno efikasnija u odnosu na liposukciju špricom. Hirurg koristi svoju energiju za pokrete kanile kroz koju se odstranjuju lipociti. Najčešće se smatra tradicionalnom liposukcijom.

ESTETSKA HIRURGIJA

SLiKA l.Vakuum pumpa za pravljenje negativnog pritiska

a)    Kanile za liposukciju

b)    Vakuum pumpa sa aspiriranim masnim ćelijama

PAL (engl. power - assisted liposuction)

Sukciona kanila se pokreće energijom koju producira motor, a ne longitudinalni pokreti operatera.

UAL (engl. ultrasound - assisted liposuction)

Koristi se sukcioni kateter na čijem vrhu se stvara mehanička vibracija ultrazvučnih talasa od 20 kHz koja inducira fragmentaciju masnih ćelija koje se potom aspiriraju.

Laserska liposukcija

Koristi se laserska energija kojom otapamo masne stanice koje su okružene svojim čvrstim ovojnicama. Tako dobijenu emulziju odstranjujemo mikrokanilama. Prednost metode je u manjem traumatiziranju tkiva.

Gubitak krvi je manji pošto laserska energija vrši koagulaciju sitnih krvnih žila.

OPERATIVNA TEHNIKA

Postoje različite tehnike liposukcije u odnosu na tečnost koja se ubrizgava u mjesto koje će se tretirati. U početku se radila suha liposukcija (bez ubrizgavanja tečnosti), potom vlažna i supervlažna tehnika i na kraju, od 1987.g. tzv. tumescentna tehnika koja podrazumijeva ubrizgavanje Kleinove otopine koja se sastoji od:

 • 1000 ml 0,9% NaCl ili ringer lactata;
 • 1 ml 1:1000 adrenalina;
 • 50 ml 1% lignocaina (Xylocaina);
 • Bikarbonata 8,4%, različite količine.

Prije uvođenja supervlažne i tumescentne tehnike (koje u infiltracijskoj tečnosti posjeduju i vazokonstriktor adrenalin) gubici krvi su bili veliki. I do 40% aspiriranog sadržaja bila je krv. Supervlažna i tumescenta tehnika su mnogo sigurnije procedure, sa svega 3% krvi u aspiratu.

U općoj endotrahealnoj anesteziji,sa predilek-cionih mjesta leđa, prednjeg trbušnog zida, slabina, bokova, nogu, stražnjica i podbratka, na osnovu prijeoperativnog dogovora, eliminira se potkožno masno tkivo odnosno masne ćelije.

Ukoliko se tretiraju manje regije, može se indicirati lokalna anestezija ili kombinacija lokalne anestezije uz analgosedaciju. Prisustvo anesteziologa operativnom zahvatu se preporučuje i kod operativnih zahvata u lokalnoj anesteziji.

SLiKA 3. Operativna tehnika

Operativna procedura traje od 1 do 2 sata, u zavisnosti o broju regija koje se oblikuju.

Rezovi su dugi oko 3 mm i prave se na skrovitim mjestima kroz koje se ubrizga Kleinova otopina 20 minuta prije operativnog zahvata. Potom se uvlače kanile sa otvorima kroz koje se "usisava” mast sa lokaliziranih depozita (Slika 3.). Liposukcijom se odstranjuje 3-4 kg masnih ćelija (Slika 4.).

SLIKA 4. Aspirat masnih ćelija

Mast odstranjena liposukcijom špricom, može se koristiti za liposkulpturu (transplantaciju masti) (Slika 5.).

SLIKA 5. Centrifugirana mast za lipofiling

Rezultat uspješne liposukcije može se vidjeti na slici 6. Rezultat neuspješne liposukcije, pogrešno indicirane operativne procedure jer se radilo o pravoj - fibroznoj ginekomastiji, prikazan je na slici 7.

POSTOPERATIVNI TRETMAN

Hospitalizacija traje od 6 h do 24 h. Pacijent se nakon 3-4 dana može vratiti svojim radnim aktivnostima. Rana mobilizacija je važna za prevenciju tromboembolije.

SLIKA 6. Liposukcija trbuha, slabina, glutealnih regija i bokova. a, b) Prijeoperativno c, d) Postoperativno

SLIKA 7. Ginekomastija.

a, b) Prije sekundarnog operativnog zahvata. Primarno rađena liposukcija grudi. c, d) Rezultat subkutane mastektomije, 4 mjeseca nakon sekundarnog operativnog zahvata. Ožiljci u submamarnim brazdama su nastali primarnom liposukcijom.

Nastavlja se sa medikamentoznom profilaksom trombembolije kroz 7-10 dana.

Vrlo je važna postoperativna manuelna masaža radi uravnavanja kontura kože i bržeg povlačenja otoka. Preporučuje se i limfna drenaža uz pomoć posebnih aparata. Specijalni steznici se preporučuju do 6 sedmica postoperativno.

Mjerenje tjelesne težine i obima tretiranih regija se uradi mjesec dana nakon operativnog zahvata, kada se evidentiraju smanjena tjelesna težina i manji obimi od 6 do 12 cm u odnosu na prijeoperativno stanje, ovisno o tretiranoj regiji.

Estetski hirurg, kao "arhitekta ljudskoga tijela” upravo ovom metodom oblikovanja tijela može opravdati takav naziv.

KOMPLIKACIJE

Lokalne komplikacije

Deformitet tretirane regije, neravnine kontura uz udubljenja na mjestu prevelikog odstranjenja masnih ćelija, je najčešća lokalna komplikacija. Moguća su palpabilna otvrdnuća u potkožnom tkivu zbog masne nekroze ili organiziranog hematoma. Izuzetna je nekroza kože iznad tretirane regije.

Liposukcija je sigurna metoda uz minimalne rizike morbiditeta ili mortaliteta. Dolje navedene komplikacije su sumirane na osnovu istraživanja Bernsteina i Teimouria na ukupno 85.000 procedura. Oko 70% pacijenata je urađeno u lokalnoj tumescentnoj anesteziji a 30% u općoj endotrahealnoj anesteziji.

Opće komplikacije

 • Smrtni ishod (3/100.000 procedura);
 • Plućna (masna ili tromb) embolija (8/100.000);
 • Penetracija peritoneuma ili plućne maramice te perforacije šupljih organa (8/100.000);
 • Hipovolemijski šok;
 • Toksična reakcija na lijekove;
 • Tromboflebitis i duboke venske tromboze (33/100.000);
 • Cerebrovaskularni incidenti-krvarenje ili embolija (1,3/100.000);
 • Infekcija i nekrotizirajući fascitis (10/100.000);
 • Komplikacije anestezije (31/100.000);
 • Plućni edem;
 • Aritmije srca (2/100.000)

Smrtni ishod je izuzetno rijedak (3/100.000 pacijenata). Glavni uzrok smrti je tromboembolizam (23,1%), slijede perforacija organa (14,6%), anesteziološki problemi (10%), masna embolija (8%), krvarenje (5%), infekcija (5%) itd.

ZAKLJUČAK

Liposukcija je operativna metoda kojom se selektivno trajno odstranjuje masno tkivo s dijelova tijela gdje ga ima u suvišku. Nije zamjena za mršavljenje jer se tretiraju lokalizirani depoziti masnih ćelija radi uljepšavanja kontura tijela.

LITERATURA

1.    American Society of Plastic Surgeons. Practice Advisory on Liposuction: Executive Summary, 2003. Available at http://www.plasticsurgery.org/Documents/medical-pro-fessionals/health-po/icy/key-issues Executive-Summary-on-Liposuction.pdf.

2.    Farkas JP, Stephan PJ, Kenkel JM.: Liposuction: Basic Technique and Safety Considerations. In: Foad Nahai. The Art of Aesthetic Surgery. Principles and Techniques. St Louis: Quality Medical Publishing. 2011.

3.    Hanke WC, Sterling BJ, Melton JL, Sattler G.: Rewiew of Liposuction Safety Studies. In: Hanke CW, Sattler G. Procedures in Cosmetic Dermatology. Liposuction. Elsevier Saunders. 2005.

4.    Hurwitz DJ.: Liposuction Technique. In: Siemionow MZ, Eisenmann-Klein M. Plastic and Reconstructive Surgery. Springer-Verlag. 2010.

5.    Illouz YG. Study of Subcutaneous fat. Aesthetic Plast Surg. 1990; 14: pp. 165.

6.    lllouz YG. Complications of Liposuction. Clin Plast Surg. 2006; 33: pp. 129.

7.    Klein JA. The Tumescent Technique for Local Anesthesia Improves Safety in Large-volume Liposuction. Plast Reconstr Surg. 1993; 92: pp. 1085.

8.    Prado A, Andrades P, Danilla S, et al.: A Prospective, Randomized, Double-blind, Controlled Clinical Trial Comparing Laser-assisted Lipoplasty with Suction-assisted Lipoplasty. Plast Reconstr Surg. 2006; 118: pp. 1032.

9.    Spring M, Gutowski K.: Venous Thrombosis in Plastic Surgery Patient: Survey Results of Plastic Surgeons. Aesth Surg J. 2006; 18: pp. 30-35.

10.    Weinberg GL.: Lipid Emulsion Infusion: Resuscitation for Local Anesthetic and Other Drug Overdose. Anesthesiology. 2012; 117: pp. 180.

Contact Info

Addresa:
Himze Polovine br. 39, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Radno vrijeme:
Pon - Pet: 09:00 - 19:00h
Sub: 09:00 - 13:00h

Telefon: +387 33 556 556

Fax: +387 33 556 555

Email:
informacije@karabeg.com